Bostadsmarknaden är sönderreglerad

Det byggs för få bostäder i de svenska storstadsregionerna. Det drabbar främst grupper som inte ännu är etablerade på bostadsmarknaden, där unga personer och studenter är de som är allra mest utsatta. Ibland tvingas människor också att tacka nej till jobb på grund av bostadsbristen, vilket är ett samhällsekonomiskt problem.

De kristdemokratiska bostadsministrarna Mats Odell och Stefan Attefall, har gjort mycket bra för att komma tillrätta med problemen. Det skadliga investeringsstödet har avskaffats, den nya bostadsformen ägarlägenheter har införts, hyressättningen har gjorts mer flexibel och möjligheterna att hyra ut delar av en bostad i andra hand har förbättrats genom skattelättnader.

Förändring tar dock tid. I Sverige har det under de senaste 20 åren byggts ungefär hälften så många bostäder per invånare och år jämfört med i våra nordiska grannländer. Dessutom har Sverige ungefär 55 procent högre byggkostnader än EU-snittet. De statliga subventioner som tidigare s-regeringar infört har på ett effektivt sätt trängt undan privata investeringar och drivit upp kostnaderna. Orimliga regler för nybyggnation har effektivt minimerat landets byggherrars motivation och vilja att bygga nytt. Hyresregleringar och långa handläggningstider för byggnadstillstånd är också orsaker som bidragit tillproblemen. Den svenska bostadsmarknaden är helt enkelt både sönderreglerad och söndersubventionerad.

Det är därför beklämmande att Socialdemokraterna och Veronica Palm nu ropar efter mer lagstiftning, som om det skulle vara lösningen. I SVT:s Agenda sade Palm bland annat att vad som behövs på svensk bostadsmarknad är en ”?fördjupad kommunal försörjningslagstiftning”. Detta ska kombineras med återinförda kostnadsdrivande subventioner.

Har vi hört det förut? Mer lagstiftning och höjda bidrag. Det är Socialdemokraternas lösning på i stort sätt alla samhällsproblem. Skattebetalarnas pengar ska pumpas in i byggbolagen samtidigt som mer lagstiftning ska ge mer byråkrati för kommuner och bostadsbolag.

Vi unga kristdemokrater menar att vad som behövs för att få fart på byggandet istället är det rakt motsatta. Det som måste till är förenklade regler, mindre lagstiftning och snabbare processer för bygglov i kombination med en mer flexibel hyressättning. För att få bukt med den akuta bristen på bostäder bör vi också ytterligare uppmuntra andrahandsuthyrningen, genom att göra det helt skattefritt att hyra ut upp till halva bostaden.

Att ropa efter mer subventioner och lagstiftning är ingen framkomlig väg. Sverige har redan provat den modellen och det har blivit en dyrköpt erfarenhet. Vi behöver en nytänkande och mer flexibel bostadspolitik som speglar det behov som finns. Vi behöver helt enkelt inte mer av samma gamla socialdemokratisk politik som redan misslyckats.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats i Östgöta Correspondenten.

Odell svarar om finansmarknadernas reglering

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell svarar i onsdagens upplaga av Dagens Industri på min och Charlie Weimers debattartikel som återfanns i samma tidning för någon vecka sedan. Detta är texten i sin helhet:

Fler regler utan etik
Den internationella finanskrisen har blottlagt brister i både regelsystem och tillsyn på de finansiella marknaderna. Att hitta lösningar på dessa områden är min främsta prioritering under EU-ordförandeskapet.

Charlie Weimers och Aron Modig (KDU) ställer ett antal frågor om min syn på finansmarknadens reglering på EU-nivå men vidgar också frågeställningen till principiell nivå (DI Debatt 27/8).

I den senare delen frågar de vilken omfattning som är lämplig på regelverket för att uppnå en väl fungerande finanssektor. Vi kristdemokrater har länge haft insikten att regelverket kan vara mindre finmaskigt om etiken i finansbranschen är hög. De behov vi nu ser av en striktare tillsyn har att göra med att etiken på många håll är undergrävd.

Samtidigt som vi vill förmå marknadens aktörer att följa den etiska kurs som deras branschorgan och företag oftast har som ledstjärna inser vi att detta är otillräckligt. Vi måste begränsa möjligheterna till övertramp och hjälpa till att återupprätta allmänhetens förtroende för finansmarknaderna både här och inom EU – som i sin tur måste påverka det internationella regelverket. Lärdomarna från krisen är att vi behöver en ökad tillsyn av övergripande systemrisker och av gränsöverskridande aktörer.

Vi behöver se över bankernas kapitalkrav och se till att bonusar och ersättningssystem inte premierar osunt risk tagande. Det behövs också ny reglering för tidigare oreglerade finansiella produkter och aktörer. Ändå är jag övertygad om att det går att förenkla de befintliga regelverken och slå vakt om att nya regler inte blir oskäligt betungande för aktörerna.

Att vi måste sträva efter att reglerna blir lika i alla medlemsstater är för mig en självklarhet. Finansmarknadens aktörer och deras ägare ska hållas ansvariga för de överträdelser de är skyldiga till.

När det gäller direktivet om alternativa investeringsfonder har jag tydligt betonat vikten av att vi får ett regelverk som gör att vi kan motverka system risker samtidigt som vi slår vakt om branschens fortsatta bidrag till väl ståndsutvecklingen. Med rätt regler är jag övertygad om att även hedge- och risk kapitalfonder kommer att gynnas av en sådan lagstiftning, eftersom det ger dem en legitimitet som de i dag saknar.

Det svenska ordförandeskapets roll är nu att vara lyhörd inför medlemsstaterna, parlamentet och kommissionen, liksom för olika privata aktörers intressen. Vi kommer att arbeta målmedvetet för att uppnå resultat som är bra för medlemsstaterna, som löser de faktiska problemen och ser bortom principer och särintressen. Men vi vill också betona etikens betydelse i sammanhanget.

Mats Odell
Kommun- och finansmarknadsminister (KD)