Ett starkt civilsamhälle bidrar till maktspridning

I Sverige ägnade socialdemokratiska regeringar årtionden åt att försvaga det civila samhället. Staten, kommuner och landsting svällde. Det offentliga tog på sig allt mer av beslutanderätt, varpå staten och samhället tenderade att bli synonymer. Detta har i sin tur vaggat in såväl politiker som andra människor i en falsk tro på att det offentliga kan lösa alla problem – att solidaritet människor emellan är överflödig. Det har varit förödande. Mellan stat- och individnivå behövs ett starkt civilsamhälle som ger frihet och mer gemenskap.

Det civila samhället, med allt det ideella arbete som utförs inom bland annat idrottsrörelsen, församlingar, välgörenhetsorganisationer och liknande, utgör en enormt betydelsefull del av Sverige. Det bidrar till maktdelning – som en viktig motpol till både den offentliga sektorn och det privata näringslivet – och skyddar medborgarna från myndighetsmissbruk. Ett starkt civilsamhälle är det bästa värnet mot en politisk sfär som vällt över sina gränser. Den politiska klåfingrigheten hålls tillbaka, vilket i grunden är en förutsättning för friheten och det demokratiska och pluralistiska samhället.

I det civila samhället finns också gemenskap. Det är en skola i livet för många unga människor som här tillåts att växa. Många är vi som i olika delar av civilsamhället övat upp vår sociala förmåga, fått uppleva känslan av kamratskap, fått pröva på hur man arbetar tillsammans i ett lag och lära oss betydelsen av ett gott uppförande mot våra medmänniskor. Ett livskraftigt civilt samhälle bidrar helt enkelt till en gemensam etik och tydliga värderingar. Därför måste också regeringen gå vidare och förbättra förutsättningarna för den ideella sektorn.

En av Kristdemokraternas och alliansregeringens viktiga åtgärder för att stärka civilsamhället har varit att öppna upp välfärden för andra än bara det offentliga. Att kommuner och landsting har fått verktyg för att släppa in fler aktörer i viktig verksamhet – som förskola, skola, vård och äldrevård – gör skillnad. Det skapar bättre förutsättningar för att utveckla kvalitet, mångfald och valfrihet. Fler människor kan ta del av mer personanpassad vård och omsorg.

Därutöver har regeringen från och med i år infört en avdragsrätt för de privatpersoner som ger gåvor till ideella organisationer. Det är en stor seger för Kristdemokraterna och innebär ett paradigmskifte i svensk kontext. Vi kan dock inte vara nöjda här. Avdragsrätten bör i framtiden även omfatta företag, högre gåvobelopp samt gåvor till fler delar av civilsamhället, såsom idrottsföreningar och kulturverksamheter. Vi kristdemokrater arbetar för att rätta till den obalans som länge funnits, och som fortfarande råder, mellan samhället å ena sidan och det offentliga å andra sidan. Samhället är större än staten och solidaritet och engagemang för våra medmänniskor får aldrig reduceras till att ske via skattesedeln.

Kristdemokraterna är de enda i svensk politik som pratar om vikten av ett starkt civilsamhälle. Vi gör detta för att vi vet att människor behöver gemenskap och samhörighet för att må bra. Ingen kan vara en bättre garant för detta än det civila samhället.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats i Dagen.