20 frågor som partiet kan och bör driva

Debattartikel publicerad i senaste numret av Kristdemokraten:

Skaffa dig ett liv! Det är det budskap som vi unga kristdemokrater i KDU går ut med till de ungdomar vi möter på landets gymnasieskolor under vintern. Det kan låta hårt – men vad är egentligen alternativet? Vi bär alla det yttersta ansvaret för våra liv och har enorma möjligheter att skaffa oss just det liv som vi som enskilda människor vill leva. Samtidigt har politiken ett stort ansvar i att ge alla människor så goda förutsättningar som möjligt att kunna ta tillvara på de möjligheter och talanger som var och en av oss besitter, så att vi alla kan skaffa oss ett så bra liv som möjligt.

Vid rikstinget i Umeå i somras fattade Kristdemokraterna beslut om att ”barns och ungas uppväxtvillkor” ska utgöra partiets fokusområde framöver. Under hösten 2011 fastställde sedan partistyrelsen fyra prioriterade områden inom vilka utveckling av ny politik ska ske; familj, skola, ungdomsarbetslöshet och ungdomsbrottslighet. Inom dessa delområden sker nu ett omfattande politikutvecklingsarbete.

KDU står bakom beslutet om att ha barns och ungas uppväxtvillkor som politiskt fokusområde. Det är ett viktigt område inom vilket partiet har hög trovärdighet. Men det är också ett område som både passar partiets prioriteringar väl och kan väcka engagemang inom den egna rörelsen.

Kristdemokraternas allvarliga problem kommer dock inte att lösas bara för att partiets företrädare runtom i landet pratar om samma samhällsproblem och om ungefär samma frågor. Nej, partiets politik för att ge barn och unga bästa möjliga uppväxtvillkor behöver vara såväl enhetlig som inriktad på Kristdemokraternas potentiella väljargrupper. Dessa finns till höger i det svenska politiska landskapet. Det är av oerhört stor vikt att partiets utvecklingsarbete verkligen tillgodoser behovet av en riktigt skarp politisk profilering gentemot dessa väljargrupper.

För att bidra till att Kristdemokraternas politik i framtiden antar rätt fokus lanserade KDU, i samband med de kommun- och landstingspolitiska dagarna i Västerås, rapporten ”Skaffa dig ett liv!”. I denna rapport presenterar vi 20 förslag på frågor som moderpartiet kan och bör driva. Läs gärna rapporten på http://www.kdu.se.

Efter det extra rikstinget arbetar vi KDU:are fortsatt hårt för att stärka den unga kristdemokratiska rörelsen och bli ännu bättre på att sprida kristdemokratin bland Sveriges unga. Vi sluter helhjärtat upp bakom den partiledning som nu är vald och hoppas på ett bra och konstruktivt samarbete i det mycket viktiga arbete vi har framför oss inför valen 2014.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser

De borgerliga idéerna måste spridas

Debattartikel publicerad i senaste numret av Kristdemokraten:

År 2006 kom att innebära att paradigmskifte i svensk politik. Sedan Alliansens valseger har Sverige blivit både bättre och mer frihetligt, medan socialdemokratin lider av ideologisk vilsenhet och politisk tomhet. Samtidigt ser vi idag att det finns en uppenbar risk för att regerandet får också den svenska borgerligheten att glömma bort värderingarna och den kontinuerliga idéutvecklingen.

Det vore i sådana fall olyckligt. Den historiska möjlighet vi har att att föra samhället och samhällsdebatten i borgerlig riktning måste tas tillvara. Men för att lyckas med det behövs en pånyttfödd, vital och framåtblickande borgerlig idédebatt där ett tydligt ställningstagande för marknadsekonomi kombineras med en insikt om att samhällets viktigaste värden inte kan mätas i pengar. De stavas istället frihet, ansvar, flit, gemenskap, medmänsklighet, förtroende, tillit och hederlighet.

För att bidra till denna idédebatt arrangerade KDU för en dryg vecka sedan seminariehelgen Frihetsdagarna i Uppsala. Evenemanget hade frihet som tema och behandlade hur en frihetlig grundsyn bör genomsyra alla politikområden.

Vi diskuterade hur Sverige behöver en politik där låga skatter och välfärd inte ses som en motsättning, utan där en fri ekonomi istället utgör en förutsättning för att vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar. Vi konstaterade att borgerligheten måste ta ansvar för statens grunduppgifter, att försvara rikets gränser samt upprätthålla lag och ordning inom desamma.

Vi var överens om att den borgerliga politiken måste låta civilsamhället ta plats på bekostnad av stat och kommun, eftersom det utgör en grundbult i ett demokratiskt och öppet samhälle. Vi konkluderade att det borgerliga Sverige ska vara en aktiv och starkt röst internationellt för att sprida friheten till alla världens hörn. Det är nämligen bara så det absoluta och oåterkalleliga människovärdet kan värnas.

Idéer, värderingar och ideologi är grunden för all politik – därifrån hämtas inspiration och engagemang. Det är därför idédebatten är så fundamental om vi på allvar ska kunna göra upp med det djupt rotade Sossesverige och flytta makt från  sammanträdesrummen till köksborden och de enskilda människorna.

Frihetsdagarna blev en succé, med stor uppslutning, hög nivå på de inbjudna talarna och härlig stämning. De kommer framöver att ha en given plats i KDU:s höstplanering och utgöra en viktig byggsten i vårt arbete för ett mer frihetligt Sverige!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

KDU-kampanj betonar ansvar och gemenskap

Debattartikel publicerad i senaste numret av Kristdemokraten:

Elisabeth Lann kritiserar på ledarplats i Kristdemokraten (16/9) KDUs senaste skolkampanj ”Skaffa dig ett liv!”. Lann framhåller visserligen att KDU har rätt i att ”var och en har ett personligt ansvar för sitt liv” samt att det finns ”viktiga poänger i kampanjens budskap om trygghet och arbete”. Men hon påtalar också att det är synd att KDU ”väljer en individualistisk ansats för sin höstkampanj, istället för att betona ansvaret vi har för varandra”.

”Skaffa dig ett liv!” är en omarbetad variant av en kampanj med samma slogan som drevs under Jakob Forssmeds förbundsordförandetid. Den nya kampanjen syftar till att belysa två väldigt viktiga fundament i den kristdemokratiska ideologin: det personliga ansvarstagandets betydelse samt principen om politikens gränser. Var och en av oss är ytterst ansvarig för vårt eget liv och våra handlingar, medan politikens roll är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för oss alla att ”skaffa oss ett liv”.

I KDU fokuserar vi under denna termin på att lyfta fram just dessa principer men tillsammans, och över tid, bildar våra kampanjer en ideologisk och sakpolitisk helhet. Två av våra sex senaste kampanjer (”Ovärderligt” från 2008 samt Lämna familjen ifred – ska det vara så svårt?” från 2010) betonar till exempel just betydelsen av gemenskap och det ansvar vi har för varandra.

Elisabeth Lann berömmer alltså just de principer som ”Skaffa dig ett liv!” syftar till att belysa men kritiserar att KDU inte i varje kampanjmaterial lyfter fram samtliga delar av den kristdemokratiska ideologin. Det är en märklig och osaklig kritik. Vi kan försäkra Lann om att KDU och förbundets kampanjer står på en fast ideologisk grund.

”Skaffa dig ett liv!” ska dessutom ses i ljuset av Kristdemokraternas fokusområde barns och ungas uppväxtvillkor. Kampanjen är ett försök att konkretisera detta fokusområde genom att presentera politik för en skola med kunskap i fokus, fler jobb och ett samhälle där lag och ordning råder. Det ger bra och trygga uppväxtvillkor åt barn och unga.

I samband med att vi i våras valdes till ny ledning för KDU lyfte Aron Modig i sitt installationstal fram tre ideologiska principer som gör honom till en stolt kristdemokrat. Det rörde sig dels om det personliga ansvarstagandet men även om det civila samhällets betydelse och vikten av att flit alltid lönar sig. Inför framtagandet av nästa stora KDU-kampanj kommer sannolikt något av dessa teman att belysas.

Vi unga kristdemokrater i KDU har nämligen ambitionen att även fortsättningsvis vara en bred men ideologiskt tydlig röst i den svenska debatten.

Aron Modig
Sara Skyttedal
Christian Carlsson

Föreslagen som ny KDU-ordförande

Efter att valberedningen i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i måndags presenterade sitt förslag till ny förbundsstyrelse har flera media uppmärksammat att jag föreslås bli ny förbundsordförande efter Charlie Weimers som slutar efter tre år på posten. Några av dessa:

  • ”Aron Modig föreslås leda KDU (TT, 11 april)
  • ”Aron Modig föreslås bli ordförande för KDU” (Politikerbloggen, 11 april)
  • ”Aron Modig föreslås bli ny ordförande i KDU” (Dagen, 11 april)
  • ”Modig ny förbundsordförande” (SRP4 Gävleborg, 11 april)
  • ”Han kan bli ny ordförande i KDU” (helahalsingland.se, 12 april)
  • ”Aron är ansvarslös och omodig” (Alliansfritt Sverige, 12 april)
  • ”Enigt när Aron Modig föreslås leda KDU” (Tidningen Kristdemokraten, 13 april)
  • ”KDUs tillträdande ordförande: ‘Partiet har inte varit tillräckligt tydligt'” (Världen idag, 13 april)
Riksmötet hålla i Eskilstuna 2-5 juni.

Värnskatten hinder i ett växande samhälle

Skriver tillsammans med ett flertal andra frihetsinriktade kristdemokrater i veckans nummer av Kristdemokraten om att värnskatten är ett hinder i det växande svenska samhället.

För Kristdemokraternas del har Göran Hägglund markerat att välfärden behöver prioriteras och att pensionärerna behöver skattesänkningar. Det är bra. Men där finns också löften från förra mandatperioden om att ingen ska lämnas efter och ingen hållas tillbaka.

Ingen av dessa ambitioner står i strid med målet att avskaffa den straffskatt på utbildning och flit som benämns värnskatt. Därför är det nödvändigt att driva kravet på att avskaffa värnskatten. I Alliansens valmanifest fanns formuleringarna: ”Därtill är värnskatten skadlig för tillväxten” och ”Vår samlade bedömning är att det inte finns ekonomiskt utrymme att sänka dessa tillväxtskadliga skatter under nästa mandatperiod.”

Hur kan vi ha råd att inte avskaffa tillväxtskadliga skatter?

Läs hela artikeln här.

Alliansen har gjort mycket som är bra

Krönika publicerad i senaste numret av Kristdemokraten:

Jag har vid åtskilliga tillfällen under de två år jag suttit som ordförande för Kristdemokratiska Studentförbundet påtalat att Alliansregeringen både initierat och genomfört en hel del positiva reformer på det student- och utbildningspolitiska området.

Arbetet rivstartade i och med tillsättandet av fyra tunga utredningar och därefter har förändringsförslagen och besluten inkommit i en jämn takt.

Obligatorieutredningen ledde till ett beslut om kårobligatoriets avskaffande. Från och med 1 juli är det ett minne blott. Den studiesociala utrednin­gen ledde till beslut om såväl högre studiemedel som ett höjt fribelopp. Resursutredningen gjorde en översyn av resurstilldelningssystemet till de akademiska lärosätena och föreslog att utbild­ningens kvalitet ska vara en faktor att ta hänsyn till i fördelningen. Frihetsutredningen, slutligen, såg över lärosätenas organisationsform och föreslog en lägre grad av politisering av högskolor och universitet.

Gott så. Regeringen får med beröm godkänt. Men nu är det mindre än ett halvår kvar till valet och vi behöver gå vidare. Vi måste komma med nya idéer för en bättre student- och utbildningspolitik. Jag har några förslag på fokusområden.

För det första. Gör det mer lönsamt att utbilda sig. Akademiker har i regel högre löner än personer som inte genomgått högre utbildning, vilket är helt i sin ordning. I dagens Sverige straffas dock dessa med att tvingas betala en betydligt högre andel av sin inkomst i skatt än andra. Sedan årsskiftet har vi världens högsta marginalskatter på 55–61 procent beroende på var i riket man bor. Det är varken seriöst eller acceptabelt. Den så kallade värnskatten är ingenting annat än en straffskatt på utbildning och flit. Ta bort den och/eller följ Centerpartiets förslag om en sänkning av statsskatten med fem procentenheter. Då följs principen ”hälften kvar” i åtminstone några delar av landet.

För det andra. Ta på alla fronter strid mot genusinvasionen av utbildningsväsendet. Kvotering och positiv (läs negativ) särbehandling är diskriminerande, den pågående genusmärkningen av Uppsala universitet är generande och den genusanpassning av etablerade vetenskaper som vissa krafter vill se är rent ut sagt hårresande. Här behöver Kristdemokraterna och Alliansen hålla emot. Sanning och vetenskap måste stå i centrum.

För det tredje. Stimulera forskning generellt och naturvetenskaplig sådan specifikt. Donationer till forskning bör vara avdragsgilla och en skatterabatt bör införas för företag som satsar på forskning och utveckling.

En politik för god kvalitet på utbildning och forskning är absolut nödvändig för Sverige. Det är ju på kunskap och tekniska framsteg vi ska bygga vår framtida ekonomi och välfärd. Utifrån det pers­pektivet är det onekligen oroväckande att dessa frågor allt som oftast får stå i skuggan av diskussioner kring vilka bidrag och ersättningsnivåer som ska höjas.

Det här är för övrigt den sista förbundskrönika jag skriver i egenskap av ordförande för Kristdemokratiska Studentförbundet.

Inom kort kommer en ny förbundsledare att utses.

Jag önskar den personen ett stort lycka till!

Aron Modig
Förbundsordförande
Kristdemokratiska studentförbundet

Svar från den liberala ungtuppen

För några veckor sedan hade jag en krönika om skatter publicerad i tidningen Kristdemokraten. I denna argumenterade jag för att Allians för Sverige bör prioritera fortsatta skattesänkningar inför kommande mandatperioder. Naturligtvis finns det folk i Sverige som inte håller med om detta. Av den dagsfärska opinionsundersökningen från DN/Synovate framgår det exempelvis att nästan varannan svensk stödjer vänsterblocket, ett politiskt alternativ som bland annat menar att staten vet bättre än den enskilda människan vad den enskilda människans pengar ska användas till.

Hursomhelst håller inte heller Ingvar Solberg, en partikamrat från Kil, med om innehållet i min krönika. Till förra veckans nummer av Kristdemokraten hade han därför skrivit följande, ganska otrevliga, replik:

Håll tillbaka ungtupparna!
Jag måste protestera mot krönikan på sidan 12 i nr 31 av Kristdemokraten, där Aron Modig skriver att alliansen bör prioritera sänkta skatter. Att göra det i nuvarande läge med oerhörda behov på en mängd områden är mycket upprörande. Många tusen svenskar kommer efter nyår att utförsäkras och tvingas söka socialbidrag för att klara det allra viktigaste. Kommuner som fått dra in på service och lägga ner skolor som tvingat barnen att åka flera mil till skolan, får ökade utgifter. Många pensionärer med låg pension får den ytterligare sänkt. Vägarna på landsbygden behöver rustas upp. Många andra behov finns!

Att i detta läge tala om nya skattesänkningar är mycket upprörande! Jag vill uppmana alla sanna kristdemokrater att i alla val hålla tillbaka de liberala ungtupparna så de inte får ökat inflytande!

Ingvar Solberg

I veckans nummer av samma tidning har jag så en kontrareplik publicerad. Denna ser ut på följande vis:

Solberg har fel om skatter
Att döma av Ingvar Solbergs insändare i nummer 33 av Kristdemokraten är han rätt upprörd över den förbundskrönika undertecknad hade publicerad i den aktuella tidningen för några veckor sedan. För detta finns ingen grund.

Solberg menar att det höga skattetryck vi har i Sverige är en absolut förutsättning för en fungerande välfärd. Mer och mer talar dock för att det inte alls är så. Tycker exempelvis Solberg att Sveriges välfärd blivit avsevärt sämre under de senaste tre åren då skatten för vanligt folk sänkts med 1 500 kronor i månaden?

Vad säger Solberg om den av Svenskt Näringsliv nyligen presenterade rapporten som visade på att de kommuner som låter sina utgifter skena iväg paradoxalt nog inte satsar mer på vård, skola och omsorg.

Ingvar Solberg får kalla mig för hur många nedsättande tillmälen han vill. För faktum kvarstår. I Sverige straffbeskattar vi utbildning, flit, hårt arbete och personligt risktagande så hårt, att vi exempelvis har fler förtidspensionärer än företagare. Och med en sådan linje bygger man varken ett modernt konkurrenskraftigt samhälle eller värnar människornas och familjernas frihet.

Aron Modig
Förbundsordförande
Kristdemokratiska Studentförbundet