EU ska ägna sig åt sina kärnuppgifter

Tanken om ett fredligt och demokratiskt Europa ligger oss kristdemokrater varmt om hjärtat. Det är ingen slump att det var just kristdemokrater som en gång tog initiativ till det som i dag är Europeiska Unionen. Att lösa gränsöverskridande problem genom samarbete, att tillsammans skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att ta fasta på den gemensamma grunden av judeo-kristna värderingar är något mycket bra och eftersträvansvärt. Därför tror vi unga kristdemokrater på tanken om ett gemenskapens Europa!

Att vi tror på denna grundtanke innebär dock inte att vi okritiskt köper den utveckling som just nu pågår inom unionen – tvärtom. De senaste veckornas utspel från EU-företrädare på hög nivå manar till eftertanke.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso beskrev nyligen sin vision för EU i ett tal till Europaparlamentet. Det genomgående temat var att mer makt ska flyttas från medlemsländerna till Bryssel och EU:s centrala institutioner. På sikt ska EU utvecklas till en federation, är Barossos budskap.

Som kristdemokrater kan vi inte annat än bedrövas över detta förhållningssätt. Vad som behövs inom EU är inte mer maktcentralisering. Tvärtom ska vi ta fasta på de principer som samarbetet en gång grundades kring. En av de mest centrala är här subsidiaritetsprincipen där beslut alltid ska fattas på lägsta effektiva nivå. Målet måste vara ett smalt, men vasst EU som inte lägger sig i saker som bättre kan beslutas på nationell nivå.

Det är dock inte förvånande att krav på ett mer centraliserat Europa reses just nu. Att bekämpa den ekonomiska krisen, utan hjälp utifrån, är svårare för de länder som valt att införa euron som valuta. Självklart vore det fel att anklaga euron för att ligga bakom alla de problem som Europa nu brottas med. Att leva över sina tillgångar är aldrig någon bra modell för ekonomisk politik. Men det är ett problem att hela valutaunionens grundkonstruktion skapar dåliga förutsättningar för att hantera kriser av det slag vi nu ser. Sverige är ett bra exempel på hur en självständig valuta i kombination med en hållbar ekonomisk politik är det bästa sättet att upprätthålla en stabil ekonomisk utveckling.

För att undvika framtida problem är det bästa om EU i framtiden utvecklas till ett mellanstatligt samarbete med subsidiaritetsprincipen som grund. EU ska ägna sig åt sina kärnuppgifter – med de fyra friheterna och den inre marknaden i fokus – och åt att lösa problem som vi inte kan lösa på nationalstatsnivå, som internationell brottslighet och miljöfrågor.

EU får inte utvecklas till en federation med beskattningsrätt och makt att besluta om medlemsländernas ekonomiska politik. Vi bör i stället ta fasta på de principer som unionen en gång bildades kring, med mindre politiskt klåfingrighet och mer frihet i fokus!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten har även publicerats i Östgöta Correspondenten.