Nu är tid att vässa politiken ordentligt

Debattartikel publicerad i Kristdemokraten den 21 september 2012:

Vi är många som varje dag lägger ned vår själ i arbetet för att stärka kristdemokratin i Sverige. Alla drivs vi av en tro på människors egen förmåga att ta ansvar för sina liv i gemenskap med omgivningen. Vi KDU:are är varje vecka ute och möter ungdomar i deras vardag. Många timmars jobb läggs ned helt ideellt i detta så viktiga arbete. Det känns därför förstås frustrerande att ständigt mötas av låga opinionssiffror för vårt parti.

Jag har flera gånger tidigare efterlyst en tydligare positionering av Kristdemokraterna i svensk politik. Vi vet att de väljare som kan tänka sig att rösta på oss finns på den borgerliga planhalvan och ser sig själva som höger. Det är därför glädjande att den strategi för vårt parti inför valen 2014, som antogs av partistyrelsen i juni, visar på tydlighet i denna fråga. KD ska vara ett tydligt borgerligt parti med ett stort socialt engagemang!

Denna strategi är förstås central att ha i åtanke då fokusområdet barns och ungas uppväxtvillkor ska konkretiseras ned i reell politik. Det gäller nu att hitta de frågor som tilltalar våra potentiella väljare och samtidigt ryms inom de fyra antagna kärnområdena; familj, ungdomsarbetslöshet, skola och ungdomsbrottslighet. Till detta arbete vill jag och KDU göra ett antal medskick.

Grunden för goda uppväxtvillkor läggs i familjen. En kristdemokratisk familjepolitik måste därför utgå ifrån insikten om att de allra flesta familjer mår bättre om de ges mer makt över sin vardag. Då duger det inte att bara höja nivån i diverse försäkringssystem eller föreslå nya kommunala inrättningar för att stödja familjer med problem. Världens högst beskattade barnfamiljer förtjänar bättre. Om vi kristdemokrater menar allvar med att vi står på familjens sida måste vi aktivt driva på för fortsatta skattesänkningar för vanligt folk.

Utöver att vara familjernas främsta företrädare måste KD värna företagandet i Sverige. Vi borde ha goda förutsättningar att vara företagsamhetens främsta väktare, inte minst med tanke på de många exempel av växande småföretag som finns i våra starka fästen i Småland och Gnosjö-regionen. Och eftersom många av framtidens jobb måste komma från de små företagen, vilka är bättre att fråga om hur vi får ett bättre företagsklimat än just de som företräder företagarna?

De tre företagarorganisationer som finns i Sverige – Företagarna, Småföretagarnas Riksförbund och Företagarförbundet – är alla överens om att turordningsreglerna i LAS är ett av de största hindren för jobbtillväxten. Just denna princip om ”sist in, först ut” drabbar också unga hårdare än andra grupper på arbetsmarknaden. Dels för att dessa ofta har kortare anställningstid i bagaget och dels för att turordningsreglerna bidrar till inflexibilitet.

Om KD drev ett avskaffande av turordningsreglerna i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar och slopad värnskatt skulle vi på allvar kunna profilera oss som ett företagarvänligt parti som tar problemet med hög arbetslöshet bland unga på allvar.

Något som hänger samman med ungas situation på arbetsmarknaden är förstås skola och utbildning. Att oräkneliga elever går ut med ofullständiga betyg, och att många skolor tillåts underprestera år efter år, är inte acceptabelt. Valfriheten ska värnas och utvecklas men tydligare sanktioner måste finnas mot skolor som misslyckas och incitament för att förbättra resultaten behöver skapas. Här vore det önskvärt att skapa någonting som liknar den så kallade kömiljarden inom vården. Självklart är det kvalitet och goda resultat som ska löna sig, inte misslyckanden. Vi måste också våga lägga ner dåliga skolor. Ingen tjänar på att illa fungerande verksamheter tillåts fortsätta.

Skolan kommer dock aldrig att bli bättre än dess viktigaste resurs; lärarna! Att hitta vägar för att höja yrkets status är en av framtidens viktigaste utmaningar. Fler karriärvägar och bättre möjligheter till vidareutbildning och prestationsbaserad lönesättning är här några viktiga inslag.

Skolan har också en viktig fostrande roll och ett ansvar för att fånga upp unga människor på glid. Men hur mycket resurser samhället än lägger på förebyggande arbete, så kommer en liten grupp unga alltid att hamna i destruktiva beteenden och till och med kriminalitet. Det är då lika viktigt att bekämpa den brottslighet som uppstår. Under sommarens Almedalsvecka arrangerade Kristdemokraterna ett seminarium kring ungdomsbrottslighet. Många goda idéer kom fram om hur ungdomsbrottsligheten kan förebyggas, där inte minst föreningsliv och civilsamhället spelar en viktig roll. Men ska vi ha en trovärdig politik på området så räcker det dock inte att bara arbeta på en front. Vi måste ha en politik för både proaktivt och reaktivt arbete.

Brottsoffret måste här sättas i centrum och de drabbades möjlighet till upprättelse ska vara i fokus. För detta behövs fler poliser som syns ute i verkligheten, speciellt vid de mest brottsutsatta platserna. Strängare straff på vålds- och sexualbrott är också ett måste, liksom tydligare påföljder för mindre brott så att kriminella beteenden kan brytas i tid.

KD har också rikstingbeslut på att se över den så kallade straffrabatten, vilket partiet borde driva tydligare. Det är inte rimligt att principen ”tag två, betala för en” ska tillämpas i rättsskipningen. Varje brott ska få den påföljd som just det förtjänar.  Lag och ordning måste råda och kriminalitet måste bekämpas oavsett när, var och varför den uppstår!

Avslutningsvis kan alltså konstateras att KD antagit ett fokusområde för politiken samt en strategi för hur vi ska locka de väljare som överväger att rösta på partiet. Vad som nu återstår är att verkställa framtagandet av den nya sakpolitiken, och inte minst att föra ut den till väljarna. Partiet har talespersoner på alla de fyra ovan nämnda kärnområdena.  Men vi unga kristdemokrater tycker att framför allt vår hållning i skolpolitiken och arbetsmarknadspolitiken är på tok för osynlig i den allmänna debatten. Så Annika Eclund och Andreas Carlson, ta för er mer!

Nu är tid för att vässa politiken ordentligt och växla upp aktiviteten i rörelsen!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: