Dags att ta bort turordningsreglerna i LAS

Debattsidan publicerad på debattsajten Sourze den 26 juni 2012:

Näringslivet är grunden för all välfärd. Där skapas jobb och där genereras värde som i förlängningen finansierar den vård, skola och omsorg som vi alla tar del av. Där satsas också pengar på forskning och utveckling, som bidrar till att stärka hela landets konkurrenskraft.

En grundbult för näringslivets tillväxt utgörs av småföretagarna. Enligt Företagarförbundet skapades den absolut största delen av de nya jobben (sex av tio) på den svenska arbetsmarknaden under den senaste tioårsperioden av just småföretag. Att förbättra företagsklimatet och underlätta för dessa små företag att växa borde därför vara prioriterat för varje regering, inte minst för en borgerlig som rimligtvis strävar efter att vara en tydlig försvarare av det fria näringslivet.

Alliansregeringen, som tillträdde hösten 2006, har visserligen gjort en del för att förbättra näringsklimatet. Men det finns fortfarande mycket mer att göra för att Sverige ska få ett småföretagarklimat i världsklass. En reform som inte skulle ge några spår på statsbudgetens utgiftssida, men ändå ge flera positiva effekter, är att ta bort de så kallade turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Det finns två stora problem med dessa turordningsregler. För det första hindrar de företag från att växa. De tar inte hänsyn till de anställdas utbildning och kompetens och då företagare inte själva har full möjlighet att påverka sin egen arbetsstyrka, blir det mer tveksamt om det på marginalen verkligen är värt att anställa ytterligare en person. Risken finns ju att den nya personen inte fungerar i sin roll och att det då blir alltför svårt, eller till och med omöjligt, att säga upp anställningsavtalet.

För småföretagare finns visserligen en undantagsregel som säger att det för företag med upp till tio anställda är möjligt att undanta två personer från turordningsreglerna. Men detta undantag gör istället att vissa företagare inte vågar anställa person nummer elva. Småföretagarnas Riksförbund, som samlar drygt 20 000 småföretagare som medlemmar, har också pekat ut just turordningsreglerna som en av de faktorer som hindrar små företag från att växa.

För det andra är turordningsreglerna också direkt fientliga mot de grupper i samhället, framförallt ungdomar och invandrare, som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. ”Sist in, först ut”-principen hindrar nämligen rörligheten på arbetsmarknaden. Äldre personer med många anställningsår i ryggen drar sig ifrån att byta arbetsgivare till följd av risken för att då hamna sist i den så kallade ”LAS-kön” vid en eventuell neddragning av personalstyrkan. Framför allt ungdomar och invandrare får svårare att komma in på arbetsmarknaden då flexibiliteten minskar.

Det senare riskerar att sätta stora avtryck i såväl det svenska samhället som i ekonomin. Att sakna jobb som ung sätter sin prägel på hela livet därefter. Självförtroendet minskar, friheten och självständigheten inskränks. Möjligheten att flytta hemifrån, bilda familj och förverkliga sina drömmar begränsas. Ungdomsarbetslösheten skadar därför både svensk ekonomi och de enskilda människor som befinner sig i utanförskap, vilket kanske utgör vårt största nutida samhällsproblem. Att försvara ett regelverk som aktivt upprätthåller denna situation är direkt ovärdigt.

Alliansregeringen borde vara det fria näringslivets försvarare. Den borde fokusera betydligt mer på avregleringar och förenklingar av lagar och regelverk. Det är att ta ansvar för Sveriges framtida välfärd och svenskarnas framtida välbefinnande. Nästa steg borde vara att slopa turordningsreglerna!

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: