Gör läraryrket mer attraktivt

Debattartikel som den senaste veckan publicerats i ett flertal landsortstidningar:

Ingen ska hållas tillbaka, men ingen ska heller lämnas efter. Det är ledorden för den nya skolpolitik som Kristdemokratiska ungdomsförbundet antog under det riksmöte som hölls i Stockholm under Kristi Himmelfärdshelgen.

Vi ser det som absolut nödvändigt att den svenska skolan både klarar av att tidigt identifiera och hjälpa de elever som har det svårt, och ge stimulans åt de som är mer högpresterande. En förutsättning för att skolan ska lyckas med både dessa uppgifter är att lärarrollen stärks, att det blir än mer fokus på kunskap, att arbetet med uppföljning och utvärdering effektiviseras,att graden av valfrihet hålls fortsatt hög samt att skolans organisation ses över.

Vi unga kristdemokrater menar att skolan har fyra viktiga uppdrag;att rusta landets unga för livet och arbetsmarknaden, att ge bildning, att forma medvetna medborgare i vårt demokratiska samhälle samt att vara kompensatorisk i avseendet att alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ges en god utbildning. För att skolan ska lyckas med alla dessa åliggandenär det en absolut nödvändighet med duktiga och engagerade lärare. Tyvärr brister den svenska skolan idag i detta avseende. Läraryrkets status är för låg, det finns för många lärare som inte håller måttet och söktrycket på lärarutbildningen är alldeles för lågt.

För att komma tillrätta med dessa problemär vi unga kristdemokrater övertygade om att lönerna behöver höjas, inte minst för de duktigaste lärarna. Men därutöver måste lärarutbildningen förbättras och själva yrket i sig göras mer attraktivt genom att det öppnas upp för fler karriärvägar. Exempelvis är det väldigt viktigt att redan i utbildningen ge lärarna starkare färdigheter inom ledarskap, retorik och konflikthantering.

För att såväl öka fokuset på kunskap i skolan som att förbättra uppföljningen av elevernas kunskaper vill vi unga kristdemokrater lägga historia, samhällskunskap, religion, naturkunskap samt idrott och hälsa till grundskolans kärnämnen. Vi vill också utöka de nationella provens omfattning till grund- och gymnasieskolans samtliga kärn- respektive gymnasiegemensamma ämnen. Dessa ska också rättas på central nivå för att åstadkomma en mer rättvis bedömning och förhindra betygsinflationen.

Vidare måste det fria skolvalet försvaras, inte i minst i dessa tider då det ifrågasätts från alltfler håll. Alla elever måste ges möjligheter och förutsättningar att växa utifrån sina förutsättningar. Aktiva val ska uppmuntras, eftersom dessa ger aktiva och studiemotiverade elever.

Avslutningsvis vill vi unga kristdemokrater se ett återförstatligande av den svenska skolan, dåvi ser flera fördelar med en sådan reform.. Likvärdigheten mellan kommuner och olika delar av landet skulle öka. Mer fokus skulle läggas på pedagogiken och undervisningens innehåll. Och det skulle vara gynnsamt för läraryrkets status, då det ligger en större prestige i att vara statsanställd än kommunanställd.

Med dessa reformer tror vi unga kristdemokrater att vi får en skola med kunskap och ordning och reda i fokus. Det är nämligen en nödvändighet för att alla Sveriges unga ska kunna skaffa sig ett bra liv.

Emil Öberg
Skolpolitisk talesperson KDU

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: