Det behövs en pånyttfödd borgerlig idédebatt

Debattartikel publicerad på SVT Debatt den 20 november 2011:

År 2006 kom att innebära att paradigmskifte i svensk politik. Sedan Alliansen vann riksdagsvalet detta år har mycket hänt som gjort Sverige både bättre och mer frihetligt. Det lönar sig idag bättre att arbeta. En ny skollag har införts i syfte att bygga en skola med kunskap och ordning och reda i fokus. Valfriheten har ökat väsentligt inom välfärden och det statliga ägandet har minskat. Straffen på grova våldsbrott har höjts.

Sedan 2006 har vi också sett hur en trött socialdemokrati försökt att åter hitta sin roll i svensk politik. Viljan att vara det samhällsbärande partiet som alla skulle kunna identifiera sig med ledde slutligen till ideologisk vilsenhet och politisk tomhet. Att förvalta en svällande offentlig sektor och försvara dåligt fungerande bidragssystem blev partiets enda, innehållslösa, idé. Detta har partiet också straffats för i de senaste valen. Såväl 2006 som 2010 framstod Alliansen som ett mer intressant alternativ för väljarna, med en tydligare och mer relevant idé för framtidens samhälle.

Idag ser vi dock att det finns en uppenbar risk för att den svenska borgerligheten ska gå samma öde till mötes. I strävan efter att vara den samhällsförvaltande kraften är faran stor att idéerna och värderingarna glöms bort. Fler jobbskatteavdrag och stabila offentliga finanser är bra, men det kan inte vara de enda mål den borgerliga regeringen har för de tre år som återstår till nästa val och för tiden därefter.

Den historiska möjlighet vi har att att föra samhället och samhällsdebatten i borgerlig riktning, samt förflytta mittpunkten i svensk politik åt höger, måste tas tillvara. Men för att lyckas med det behövs en pånyttfödd, vital och framåtblickande borgerlig idédebatt där ett tydligt ställningstagande för marknadsekonomi kombineras med en insikt om att samhällets viktigaste värden inte kan mätas i pengar. De stavas istället frihet, ansvar, flit, gemenskap, medmänsklighet, förtroende och tillit.

För att bidra till denna idédebatt arrangerade KDU den gångna helgen seminariedagarna Frihetsdagarna i Uppsala. Evenemanget hade frihet som tema och behandlade hur en frihetlig grundsyn bör genomsyra alla politikområden, exempelvis ekonomi, välfärd, civilsamhälle och internationellt men också försvarandet av friheten inom och utom rikets gränser.

Vi diskuterade hur Sverige behöver en politik där låga skatter och välfärd inte ses som en motsättning, utan där en fri ekonomi istället utgör en förutsättning för att vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar. Vi konstaterade att borgerlighetenmåste ta ansvar för statens grunduppgifter, att försvara rikets gränser samt upprätthålla lag och ordning inom desamma.

Vi var överens om att den borgerliga politiken måste låta civilsamhället ta plats på bekostnad av stat och kommun, eftersom det utgör en grundbult i ett demokratiskt och öppet samhälle. Vi konkluderade att det borgerliga Sverige ska vara en aktiv och starkt röst internationelltför att sprida friheten till alla världens hörn. Det är nämligen bara så det absoluta och oåterkalleliga människovärdet kan värnas.

Idéer, värderingar och ideologi är grunden för all politik – därifrån hämtas inspiration och engagemang. Det är därför idédebatten är så fundamental om vi på allvar ska kunna göra upp med det socialdemokratiska 1900-talet, flytta makt från sammanträdesrummen till köksborden och de enskilda människorna samt göra Sverige markant mer frihetligt. Vi unga kristdemokrater kommer att göra allt för att vår frihetligt borgerliga grundsyn ska genomsyra både idédebatten och samhället i framtiden.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Ebba Busch (KD)
Kommunalråd Uppsala

%d bloggare gillar detta: