Tio KDU-reformer för ett tryggare Sverige

Debattartikel publicerad på TV4/Politikerbloggen den 12 november 2011:

I helgen arrangerar KDU de nyinstiftade Frihetsdagarna i Uppsala, en seminariehelg som syftar till att intensifiera idédebatten inom KDU, kristdemokratin och borgerligheten i stort. I samband med Frihetsdagarna kommer bland annat förbundets skuggbudget att presenteras, en bild av hur statens budget för 2012 hade sett ut om vi unga kristdemokrater fått bestämma. KDU har som ambition att staka ut vägen mot ett mänskligare, tryggare och mer frihetligt Sverige. Skuggbudgeten, som innehåller tio reformförslag, utgör ett steg i denna strävan.

För det första vill KDU genomföra ett skattepolitiskt reformpaket innehållande ett femte jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt samt slopad värnskatt. Dessa reformer skulle innebära en kraftig stimulans för arbete och ökat företagande – både utbudet av och efterfrågan på jobb skulle öka. Samtidigt skulle utbildning, flit och hårt arbete löna sig bättre och familjers och enskilda människors frihet och egenmakt öka. KDU vill också sänka skatten för pensionärer eftersom ett värdigt åldrande är en av välfärdens hörnstenar.

Vidare vill KDU fokusera på det som är statens absoluta kärnuppgifter, nämligen att försvara rikets gränser samt upprätthålla lag och ordning inom desamma. Med hjälp av större försvarsanslag får Sverige bättre möjligheter att försvara friheten såväl i Sverige som i världen utanför. Med fler poliser blir samhället tryggare och färre personer behöver känna sig rädda på gator och torg.

KDU vill också satsa på barn och unga genom en ungdomspsykiatrimiljard, en bildningssatsning och genom att slopa fribeloppet i studiemedelssystemet. Den första av dessa reformer syftar till att öka närvaron av kuratorer vid landets skolor och till att stärka upp i arbetet för en bättre hälsa bland landets unga. Den andra ska hjälpa till att upprätta bildningsidealet genom att hålla igång, rusta upp och bygga ut biblioteken vid landets skolor. Den tredje ska ge studenter större möjligheter att påverka sin egen ekonomiska situation samt skaffa sig värdefull arbetslivserfarenher vid sidan om studierna.

KDU är också tydliga med att reformer för riktiga jobb måste gå före dyra arbetsmarknadspolitiska åtgärder som istället tränger undan dem. Parallellt med att rejält sänka skatten på arbete, utbildning och företagsamhet samt slopa turordningsreglerna i LAS reducerar vi därför kostnaden för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till den nivå som rådde 2008, före finanskrisen. Det är inte borgerlig politik att ge växtmedel åt den offentliga sektorn, utan istället måste näringslivets förutsättningar att blomstra stärkas. Med färre plus- och nystartsjobb, jobbgarantier och Lyft-projekt skapas bättre förutsättningar för företagsamhet och riktiga jobb inom näringslivet.

Avslutningsvis konstaterar vi att det krävs mer gemenskap inom stabila familjer och ett starkt civilsamhälle för att fler steg ska kunna tas på vägen mot ett godare, varmare och mänskligare samhälle. För att stimulera en sådan utveckling föreslår KDU två gemenskapsfrämjande reformer, ett ”barnavdrag” för barnfamiljer samt att avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer fördubblas jämfört med regeringens förslag. Vissa förbättringar av sjukförsäkringen utgör ytterligare en reform som syftar till att hålla ihop samhället.

Principerna om frihet, företagsamhet, trygghet, bildning och gemenskap är viktiga i byggandet av ett mer kristdemokratiskt samhälle. Vi är stolta över att presentera en skuggbudget som ger näring åt alla dessa värden. Vi flyttar makt från politikernas sammanträdesrum till hushållens köksbord. Vi fokuserar på insatser för jobb, entreprenörskap och företagande framför fortsatt administrerande av arbetslösheten. Nu är det upp till Kristdemokraterna och den övriga regeringen att följa efter.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Anthony Widell
Ekonomisk-politisk talesman KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: